Carieră

Începând cu data de 16.10.2023, toate anunțurile privind concursurile organizate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

vor fi postate și în portalul HUB de servicii publice : https://hub.mai.gov.ro.

2024

ANUNŢ

               Rezultatul final al concursului organizat în perioada 23-29.01.2024 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului, se regăsește aici.

ANUNŢ

            Rezultatul la proba interviu din data de 29.01.2024 la concursul organizat în perioada 23-29.01.2024, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului, se regăsește aici.

ANUNŢ

           Rezultatul final al examenului organizat în perioada 19-23.01.2024 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului financiar contabil, se regăsește aici.

 ANUNŢ

            Rezultatul final al examenului organizat în perioada 19-22.01.2024 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentul juridic, verificarea legalității actelor și contencios administrativ, se regăsește aici.

 ANUNŢ

           Rezultatul la proba interviu din data de 23.01.2024 la examenul organizat în perioada 19 – 23.01.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentul financiar contabil, se regăsește aici.

 ANUNŢ

            Rezultatul punctajului obţinut la proba scrisă de candidații înscriși la concursul organizat în data de 23.01.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului, se regăsește aici.

 ANUNŢ

                  Rezultatul la proba interviu din data de 22.01.2024 la examenul organizat în perioada 19-22.01.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentul juridic, verificarea legalității actelor și contencios administrativ, se regăsește aici.

 ANUNŢ

           Rezultatul final al examenului organizat în data de 17.01.2024 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, se regăsește aici.

  ANUNŢ

               Rezultatul final al examenului organizat în data de 17.01.2024 pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, se regăsește aici.

ANUNŢ

             Rezultatul punctajului obţinut la proba scrisă la examenul organizat în data de 19.01.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului juridic, verificarea legalităţii actelor şi contencios, se regăsește aici.

 ANUNŢ

                    Rezultatul punctajului obţinut la proba scrisă la examenul organizat în data de 19.01.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului financiar contabil, se regăsește aici.

 ANUNŢ 

                 Rezultatul punctajului obținut la proba interviu de candidatul înscris la concursul organizat în data de 17.01.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, se regăsește aici.

ANUNŢ

                 Rezultatul punctajului obținut la proba interviu de candidatul înscris la concursul organizat în data de 17.01.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, se regăsește aici.

ANUNŢ

                  Rezultatul punctajului obţinut la proba scrisă de candidatul înscris la concursul organizat în data de 17.01.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, se regăsește aici.

ANUNŢ

                 Rezultatul punctajului obţinut la proba scrisă de candidatul înscris la concursul organizat în data de 17.01.2024, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, se regăsește aici.

ANUNŢ

                 Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din 23.01.2024, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior din cadrul Corpului de control al prefectului, se regăsește aici.

ANUNŢ

                      Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul din 19.01.2024, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, din cadrul Compartimentului financiar contabil, se regăsește aici.

ANUNŢ

                           Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul din 19.01.2024, organizat pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Compartimentului juridic, verificarea legalității actelor și contencios administrativ, se regăsește aici;

ANUNŢ

                            Rezultatul selecției dosarului de înscriere la concursul din 17.01.2024, organizat pentru ocuparea funcțiior publice vacante din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, astfel:

 • funcția publică de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, se regăsește aici;
 • funcția publică de execuție vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, se regăsește aici.

 

2023

ANUNŢ

          Având în vedere prevederile art.IV alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și  prevederile art.VII alin (1) lit.a) și alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, ID post 444703, din cadrul Corpului de control al prefectului.

Calendarul de desfășurare a concursului:

   • data publicării anunţului de concurs este 22.12.2023;
   • perioada de depunere a dosarelor de concurs este 22.12.2023-10.01.2024;
   • perioada selecției dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 11-17.01.2024;
   • perioada depunerii contestației la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor;
   • proba scrisă, la data de 23 ianuarie 2024, ora 10.00;
   • proba interviului va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte.

Concursul se va desfăşura la sediul Instituției Prefectului – Județul Bistrița – Năsăud, municipiul Bistrița, Str. Gării, nr. 2-4, et. 2, Sala 8.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condițiile pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante sunt:

 1. condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:
   • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
   • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
   • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
   • are capacitate deplină de exerciţiu;
   • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
   • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
   • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
   • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
   • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
   • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
   • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 1. condiţii specifice:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minim 7 ani;
 • alte condiții / competențe – Cunoştinţe Operare, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel mediu, se dovedeşte prin documente specifice (ex. atestat competențe, certificate, etc.)

Actele solicitate candidaţilor în vederea înscrierii la concurs, sunt:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Modelul orientativ al adeverinței de vechime menționată la pct. 5) este prevăzut în Anexa nr.2D la HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe documentele originale prevăzute la pct. 3)-5), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, prezentate de candidați, se efectuează de către secretarul comisiei de concurs în vederea certificării cu mențiunea „conform cu originalul”.

Documentul “cazier judiciar” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a complet

dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată, cu tematica Constituţia României, republicată: Titlul I Principii generale şi Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,Titlul III Autoritățile publice și Titlul VIII Dispoziții finale și tranzitorii;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioarecu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: CAPITOLUL I – Principii și definiții, CAPITOLUL II – Dispoziţii speciale;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare: CAPITOLUL II- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbați în domeniul muncii;
 4. Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: – Partea a III- a – Titlul V- Autoritățile administrației publice locale; – Partea a IV- a -Titlul I – Prefectul şi subprefectul; – Partea a V-a – Titlul I- Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ –teritoriale; – Partea a VI-a – Titlul I – Dispoziţii generale; Titlul II – Statutul funcţionarilor publici; Capitolul I – Dispoziţii generale, Capitolul II – Clasificarea funcţiilor publice, Categorii defuncţionari publici ; Capitolul V – Drepturi şi îndatoriri ;
 5. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Reglementarea activității de soluționare a petițiilor, potrivit Ordonanței nr. 27/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Liberul acces la informațiile de interes public, potrivit Legii nr. 544 din 12 octombrie 2001, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Prevederile art.1-13, art.23-36 și art. 50-65 din Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordinul Ministrului Afacerilor Interne nr. 138/2016 privind organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Organizarea și executarea controalelor în Ministerul Afacerilor Interne potrivit Ordinului Ministrului Afacerilor Interne nr. 138/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea special creată în acest scop https://bn.prefectura.mai.gov.ro, Despre noi-Organizare-Carieră, în portalul HUB de servicii publice al M.A.I.: https://hub. mai.gov.ro şi la sediul instituţiei, în conformitate  cu prevederile art. 39 alin. (1), (1^1) şi (2) din HG 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații suplimentare: Persoana de contact – Hartig Dorina, inspector superior, secretarul comisiei de concurs, telefon: 0263/216150, fax 0263/214235, e-mail:resurseumane@prefecturabn.ro.

         ANUNŢ

           Având în vedere prevederile art.IV alin.(2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și  prevederile art.VII alin (1) lit.a) și alin. (2) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.117/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcţiei publice de execuţie vacante de inspector, clasa I, grad profesional principal, ID post 359420 în cadrul Compartimentului financiar contabil și a funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, ID post 359429 în cadrul Compartimentului juridic, verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ.

A.Calendarul de desfășurare a concursului:

 • data publicării anunţului de concurs este 20.12.2023;
 • perioada de depunere a dosarelor de concurs este 20.12.2023-08.01.2024;
 • perioada selecției dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 09-15.01.2024 perioada depunerii contestației la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor;
 • perioada soluționării contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor;
 • proba scrisă, la data de 19 ianuarie 2024, ora 10.00;
 • proba interviului va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte.

Concursul se va desfăşura la sediul Instituției Prefectului – Județul Bistrița – Năsăud, municipiul Bistrița, Str. Gării, nr. 2-4, et. 2, Sala 8.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

 1. Condițiile pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante sunt:

Condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar contabil:
  • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
   •      Domenii de studii (Domeniul fundamental)-Științe sociale
   •      Ramura de științe-Științe economice
   •      Domeniul de licență – Contabilitate, Finanțe;
  • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 5 ani;
  • alte condiții / competențe – Cunoştinţe Operare, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel mediu, se dovedeşte prin documente specifice (ex. atestat competențe, certificate, etc.)
  • principalele atribuţii ale postului aferent funcţiei publice de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar contabil se regăsesc – aici

Actele solicitate candidaţilor în vederea înscrierii la concurs, sunt:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Modelul orientativ al adeverinței de vechime menționată la pct. 5) este prevăzut în Anexa nr.2D la HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe documentele originale prevăzute la pct. 3)-5), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, prezentate de candidați, se efectuează de către secretarul comisiei de concurs în vederea certificării cu mențiunea „conform cu originalul”.

Documentul “cazier judiciar ” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a complet dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 Bibliografie și tematică pentru funcția publică de inspector, clasa I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului financiar contabil:

 1. Constituția României, republicată cu tematica Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul I Principii generale şi Titlul II Drepturile, libertățile şi îndatoririle fundamentale, Titlul III Autoritățile publice și Titlul VIII Dispoziții finale și tranzitorii;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: CAPITOLUL I – Principii și definiții și CAPITOLUL II – Dispoziții speciale;;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare: CAPITOLUL II- Egalitatea de șanse şi de tratament între femei şi bărbați în domeniul muncii;
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a și Partea a IV- a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: – Partea a VI-a – Titlul I – Dispoziții generale- Titlul II – Statutul funcționarilor publici: Capitolul I – Dispoziții generale, Capitolul II – Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcționari publici, Capitolul V – Drepturi şi îndatoriri – Partea a IV- a – Titlul I – Prefectul şi subprefectul;
 5. Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 82/1991 Legea contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare: Cap. IV- Situații financiare; Cap. VContabilitatea Trezoreriei Statului şi a instituţiilor Publice;
 6. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările și completările ulterioare;
   • Angajarea cheltuielilor;
   • Lichidarea cheltuielilor;
   • Ordonanțarea cheltuielilor;
   • Plata cheltuielilor;
   • Organizarea, evidența şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
 1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 – Partea I Capitolele I – IV din Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia cu tematica Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1917/2005 – Partea I Capitolele I – IV din Ordinul nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilității instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituțiile publice şi instrucțiunile de aplicare a acestuia;

I -Dispoziții generale:- pct.1.4 de la 1.4.1 la 1.4.5;

II -Aprobarea, depunerea şi componența situațiilor financiare -pct. 2.2, pct.2.3 – (2.3.2), pct. 2.4 – (2.4.2), pct. 2.5, pct.2.9 – (2.9.2) ;

III- Prevederi referitoare la elementele de bilanț;

IV Prevederi referitoare la elementele din contul de rezultat patrimonial – pct. 1.3 și pct.1.4.

 1. Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu cu tematica Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 923/2014, republicat, pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu – pct. B din Anexa nr.1.
 2. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.517/2016 pentru aprobarea de proceduri aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug cu tematica Procedurile aferente unor module care fac parte din procedura de funcționare a sistemului național de raportare – Forexebug potrivit Ordinul ministrului finanțelor publice nr.517/2016;
 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului aferent funcției publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului juridic, verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
   • Domenii de studii (Domeniul fundamental)-Științe sociale
   • Ramura de științe-Științe juridice
   • Domeniul de licență-Drept
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 1 an;
 • alte condiții / competențe – Cunoştinţe Operare, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel de bază, se dovedeşte prin documente specifice (ex. atestat competențe, certificat, etc.)
 • principalele atribuţii ale postului aferent funcţiei publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului juridic, verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ se regăsesc – aici

Bibliografie și tematică pentru funcția publică de consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului juridic, verificarea legalităţii actelor şi contencios administrativ

 1. Constituția României, republicat cu tematica Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul I Principii generale şi Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,Titlul III Autoritățile publice și Titlul VIII Dispoziții finale și tranzitorii;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: CAPITOLUL I – Principii și definiții CAPITOLUL II – Dispoziţii speciale;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare: CAPITOLUL II- Egalitatea de şanse şi de tratament întrefemei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare Titlul V al părții a III- a, Titlul I al părții a IV- a, Titlul I al părții a V-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: – Partea a VI-a – Titlul I – Dispoziţii generale- Titlul II – Statutul funcţionarilor publici:Capitolul I – Dispoziţii generale, Capitolul II – Clasificarea funcţiilor publice, Categorii de funcţionari publici, Capitolul V – Drepturi şi îndatoriri – Partea a III- a – Titlul V- Autoritățile administrației publice locale, Partea a IV- a – Titlul I – Prefectul şi subprefectul – Partea a V-a – Titlul I- Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ–teritoriale;
 5. Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările și completările ulterioare – Titlul I- Capitolul IDispoziţii generale, Capitolul II-Secțiunea a 6 a, Capitolul III – Desfăşurarea alegerilor;
 6. Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările și completările ulterioare – TitlulI- Capitolul I- Dispoziţii generale;
 7. Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea special creată în acest scop https://bn.prefectura.mai.gov.ro la secţiunea Despre noi-Organizare-Carieră, în portalul HUB de servicii publice al M.A.I.: https://hub. mai.gov.ro şi la sediul instituţiei, în conformitate  cu prevederile art. 39 alin. (1), (1^1) şi (2) din HG 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații suplimentare: Persoana de contact – Hartig Dorina, inspector superior, secretarul comisiei de concurs, telefon: 0263/216150, fax 0263/214235, e-mail:resurseumane@prefecturabn.ro.

 

ANUNȚ

        Având în vedere prevederile art. IV alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, ID post 359430 și de consilier, clasa I, grad profesional superior, ID post 359426 în cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu.

       Calendarul de desfășurare a concursului:

 • data publicării anunţului de concurs este 15.12.2023;
 • perioada de depunere a dosarelor de concurs este 15.12.2023-03.01.2024;
 • perioada selecției dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 04-10.01.2024;
 • perioada depunerii contestației la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor;
 • perioada soluționării contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 • proba scrisă, la data de 17 ianuarie 2024, ora 10.00;
 • proba interviului va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte.

        Concursul se va desfăşura la sediul Instituției Prefectului – Județul Bistrița – Năsăud, municipiul Bistrița, str. Gării, nr.2-4, etaj 2, sala 8.

        Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

        Condiții pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante, sunt:

   Condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.
 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, ID post 359430:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domenii de studii (Domeniul fundamental)-Științe sociale Ramura de științe-Științe juridice Domeniul de licență-Drept
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;
 • alte condiții / competențe – Cunoştinţe Operare, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel de bază, se dovedeşte prin documente specifice (ex. atestat competențe, certificat, etc.)
 • principalele atribuţii ale postului aferent funcţiei publice de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, ID post 359430 în cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu se regăsesc – aici
 1. Condiții specifice pentru ocuparea postului de consilier, clasa I, grad profesional superior, ID post 359426:
 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;
 • alte condiții / competențe – Cunoştinţe Operare, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel de bază, se dovedeşte prin documente specifice (ex. atestat competențe, certificat, etc.)
 • principalele atribuţii ale postului aferent funcţiei publice de consilier, clasa I, grad profesional superior, ID post 359426 în cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu se regăsesc – aici

 

Actele solicitate candidaţilor în vederea înscrierii la concurs, sunt:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Modelul orientativ al adeverinței de vechime menționată la pct. 5) este prevăzut în Anexa nr.2D la HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe documentele originale prevăzute la pct. 3)-5), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, prezentate de candidați, se efectuează de către secretarul comisiei de concurs în vederea certificării cu mențiunea „conform cu originalul”.

Documentul “cazier judiciar” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a complet dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 Bibliografie și tematică pentru funcțiile publice din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu; 

 1. Constituția României, republicată cu tematica Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul I Principii generale şi Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,Titlul III Autoritățile publice și Titlul VIII Dispoziții finale și tranzitorii;
 1. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: CAPITOLUL I – Principii și definiții CAPITOLUL II – Dispoziţii speciale;
 2. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare: CAPITOLUL II- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 3. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare – Partea a III- a – Partea a IV- a – Partea a V- a cu tematica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: – Partea a VI-a – Titlul I – Dispoziţii generale- Titlul II – Statutul funcţionarilor publici: Capitolul I – Dispoziţii generale, Capitolul II – Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici, Capitolul V – Drepturi şi îndatoriri – Partea a III- a – Titlul V- Autoritățile administrației publice locale, – Partea a IV- a – Titlul I – Prefectul şi subprefectul, – Partea a V-a – Titlul I- Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ –teritoriale;
 4. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Soluționarea petițiilor potrivit Ordonanţei Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 1. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Procedura privind reconstituirea dreptului de proprietate privată și constituirea terenurilor potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 2. Hotărârea de Guvern nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 890/2005;

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea special creată în acest scop https://bn.prefectura.mai.gov.ro la secţiunea Despre noi- Organizare-Carieră, în portalul HUB de servicii publice al M.A.I.: https://hub.mai.gov.ro şi la sediul instituţiei, în conformitate  cu prevederile art. 39 alin. (1), (1^1) şi (2) din HG 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații suplimentare: Persoana de contact – Hartig Dorina, inspector superior, secretarul comisiei de concurs, telefon: 0263/216150, fax 0263/214235, e-mail:resurseumane@prefecturabn.ro.

ANUNȚ

         Privind rezultatul final al concursului organizat în data de 02.11.2023, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, se regăsește aici

ANUNŢ

       Privind punctajului obţinut la proba scrisă de candidaţii înscrişi la concursul organizat în data de 02.11.2023, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior din cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu, se regasește aici

ANUNŢ

       Privind rezultatul selectiei dosarului la concursul ce urmează a fi organizat în data de 02.11.2023, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, se regăsește aici.

ANUNŢ

       Privind rezultatul final al concursului organizat în data de 17.10.2023 pentru ocuparea funcției contractuale  de execuție vacante de consilier IA (Atribuții IT) din cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziţii, informatic şi administrativ, Compartimentul informatic, se regăsește aici

ANUNŢ

       Privind rezultatul selectiei dosarului la concursul ce urmează a fi organizat în data de 17.10.2023, pentru ocuparea funcției contractuale de execuție vacante de consilier IA, se regăsește aici.

ANUNŢ

         Având în vedere prevederile art.IV alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu – ID post 359430;

       Calendarul de desfășurare a concursului:

 • data publicării anunţului de concurs este 03.10.2023;
 • perioada de depunere a dosarelor de concurs este 03.10.2023-23.10.2023;
 • perioada selecției dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 24-30.10.2023.
 • perioada depunerii contestației la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
 • perioada soluționării contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
 • proba scrisă, la data de 02 noiembrie 2023, ora 10.00;
 • proba interviului va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte.

Concursul se va desfăşura la sediul Instituției Prefectului – Județul Bistrița – Năsăud, municipiul Bistrița, str. Piața Petru Rareș, nr.1, etaj 1, sala 15.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

        Condițiile pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante sunt:

   Condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domenii de studii (Domeniul fundamental)-Științe sociale Ramura de științe-Științe juridice Domeniul de licență-Drept;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;
 • alte condiții / competențe – Cunoştinţe Operare, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel mediu, se dovedeşte prin documente specifice (ex. atestat competențe, certificate, etc.).

Actele solicitate candidaţilor în vederea înscrierii la concurs, sunt:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Modelul orientativ al adeverinței de vechime menționată la pct. 5) este prevăzut în Anexa nr.2D la HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe documentele originale prevăzute la pct. 3)-5), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, prezentate de candidați, se efectuează de către secretarul comisiei de concurs în vederea certificării cu mențiunea „conform cu originalul”.

Documentul “cazier judiciar ” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

Bibliografie și tematică

 1. Constituția României, republicată cu tematica Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul I Principii generale şi Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,Titlul III Autoritățile publice și Titlul VIII Dispoziții finale și tranzitorii;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: CAPITOLUL I – Principii și definiții CAPITOLUL II – Dispoziţii speciale;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare: CAPITOLUL II- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare – Partea a III- a – Partea a IV- a – Partea a V- a cu tematica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: – Partea a VI-a – Titlul I – Dispoziţii generale- Titlul II – Statutul funcţionarilor publici: Capitolul I – Dispoziţii generale, Capitolul II – Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici, Capitolul V – Drepturi şi îndatoriri – Partea a III- a – Titlul V- Autoritățile administrației publice locale, – Partea a IV- a – Titlul I – Prefectul şi subprefectul, – Partea a V-a – Titlul I- Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ –teritoriale;
 5. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Soluționarea petițiilor potrivit Ordonanţei Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Procedura privind reconstituirea dreptului de proprietate privată și constituirea terenurilor potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 890/2005;
 8. Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, potrivit Legii nr. 165/2013.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea special creată în acest scop https://bn.prefectura.mai.gov.ro la secţiunea Despre noi- Organizare-Carieră şi la sediul instituţiei, în conformitate  cu prevederile art. 39 alin. (1), (1^1) şi (2) din HG 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații suplimentare: Persoana de contact – Hartig Dorina, inspector superior, secretarul comisiei de concurs, telefon: 0263/216150/ int. 29056 şi 29003, fax 0263//214235, e-mail:resurseumane@prefecturabn.ro.

A N U N Ţ

       Având în vedere prevederile art. IV alin.(2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative și prevederile art. 18 din H.G. nr. 1336/2022 – pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud cu sediul în Bistrița, Piața Petru Rareș, nr.1 Județul Bistriţa-Năsăud organizează, la sediul instituției,  concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, a unui post vacant aferent funcției contractuale de execuție, de consilier IA (atribuții IT) în cadrul Serviciului financiar contabil, resurse umane, achiziții, informatic și administrativ, Compartiment informatic, în data de 17.10.2023, proba scrisă.

         Condițiile generale de participare la concurs și de ocupare a postului sunt:

        Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și cerințele specifice prevăzute la art. 542 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare precum și ale art. 15 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1336/2022, respectiv:

a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;

b) cunoaște limba română, scris şi vorbit;

c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

e) îndeplinește condiţiile de studii, de vechime în specialitate şi, după caz, alte condiţii specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;

g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfăşura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcţii sau a exercitării unei profesii;

h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h).

    Condiţiile specifice pentru ocuparea funcției contractuale de consilier IA (atribuții IT), sunt:

 • studii de specialitate: – studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă:
 • în domeniul fundamental matematică şi științe ale naturii – domeniul informatică;
 • în domeniul fundamental științe inginerești – domeniul calculatoare și tehnologia informației şi domeniul ingineria sistemelor;
 • vechime în specialitatea studiilor: minim 7 ani.

   Concursul constă în:

 • selecția dosarelor de înscriere în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor (10-11.10.2023);
 • proba scrisă se va desfășura în data de 17 octombrie 2023, ora 1000, la sediul instituției, mun. Bistrița, Piața Petru Rareș nr. 1., et.1, camera 15;
 • Interviul se susține într-un termen de 4 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

   Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conțină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.35 din Hotărârea Guvernului nr.1336/2022, cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Instituției Prefectului – Județul Bistriţa-Năsăud https://bn.prefectura.mai.gov.ro, la secțiunea Despre noi-Carieră respectiv în perioada 26.09-09.10.2023 (inclusiv) de luni până joi, între orele 08:00 – 16:30, respectiv vineri între orele 08:00 – 14:00, la sediul Instituției Prefectului – Județul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piața Petru Rareș nr.1, la secretarul comisiei de concurs, Hartig Dorina – inspector în cadrul Compartimentului resurse umane, camera 99 și vor cuprinde următoarele documente:

a)  formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut în anexa nr.2 la H.G. nr.1336/2022;

b)   copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;

c)   copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;

d)   copiile documentelor care atestă nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care  atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate;

e)  copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului (însoțită de extras REVISAL);

f)  certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;

g)  adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului. Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății. Pentru candidații cu dizabilități, în situația solicitării de adaptare rezonabilă, adeverința care atestă starea de sănătate trebuie însoțită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii;

h)  curriculum vitae, model comun european.

       Copiile de pe documentele originale prevăzute la pct. b)-e), precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, prezentate de candidați, se efectuează de către secretarul comisiei de concurs în vederea certificării cu mențiunea „conform cu originalul”.

      Cazierul judiciar, poate fi înlocuit cu o declarație pe proprie răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului, anterior datei de susținere a probei scrise. În situația în care candidatul solicită expres în formularul de înscriere la concurs preluarea informațiilor direct de la autoritatea sau instituția publică competentă cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar, extrasul de pe cazierul judiciar se solicită de către instituție, potrivit legii.

     Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilități poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut la art.34 din H.G nr.1336/2022, respectiv în termenul de depunere a dosarelor la concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilității probelor de concurs.

      Modelul orientativ al adeverinței de vechime este conform modelului prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr.1336/2022.

 În situația în care candidații transmit dosarele de concurs prin Poșta Română, serviciul de curierat rapid sau poșta electronică (email: resurseumane@prefecturabn.ro sau inform_publice@prefecturabn.ro), candidații primesc codul unic de identificare la o adresă de e-mail comunicată de către aceștia şi au obligația de a se prezenta la secretarul comisiei de concurs cu documentele prevăzute la alin. (1) lit. b) – e) în original, pentru certificarea acestora, pe tot parcursul desfășurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării probei scrise, sub sancțiunea neemiterii actului administrativ de angajare.

Transmiterea documentelor prin poșta electronică se realizează în format pdf cu volum maxim de 1 MB, documentele fiind acceptate doar în formă lizibilă.

Nerespectarea termenelor mai sus menționate, conduce la respingerea candidatului.

Comunicarea rezultatelor la fiecare probă a concursului se face prin specificarea punctajului final al fiecărui candidat şi a mențiunii „admis” sau „respins”, prin afișare la sediul instituției şi pe pagina de internet a instituției: https://bn.prefectura.mai.gov.ro, la secțiunea Despre noi-Carieră, în termen de maximum o zi lucrătoare de la data finalizării probei.

După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă şi la interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise şi a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

BIBLIOGRAFIA

 1. Reţele de calculatoare – Andrew S. Tanenbaum (link către https://staff.fmi.uvt.ro/~stelian.mihalas/com_net/download/courses/retcalc_ed_4.pdf);
 2. Reţele de calculatoare – depanare şi modernizare – Terry Ogletree;
 3. Reţele de calculatoare – de la cablare la interconectare – VasileTeodor Dădârlat; https://www.emag.ro/retele-locale-de-calculatoare-de-la-cablare-la-interconectare-emil-cebuc-vasile-teodor-dadarlat;
 4. Reţele locale de calculatoare – proiectare şi administrare (ediția a II-a) – Adrian Munteanu, Valerica Greavu Şerban – Editura Polirom, referinţă https://polirom.ro/calculatoare-informatica/2386-retele-locale-de-calculatoare-proiectare-si-administrare-editia-a-ii-a
 5. „Introducing Windows 10 for IT Professionals, Technical Overview” – disponibilă public la https://blogs.msdn.microsoft.com/microsoft_press/ 2016/02/08/free-ebook-introducing-windows-10-for-it-professionals-technical-overview/;
 6. „Introducing Windows 11 for IT Professionals, Technical Overview” – disponibilă public la https://learn.microsoft.com/en-us/windows/whats-new/windows-11-overview și https://learn.microsoft.com/ro-ro/docs/
 7. Windows Server 2007 Standard și Windows Server 2012 R2 Standard; – disponibilă public la https://learn.microsoft.com/ro-ro/windows-server/;
 8. Utilizare a pachetului MS OFFICE 2007/2010/2021, ; – disponibilă public la https://support.office.com/ro-ro/;
 9. Administrarea sistemului Linux – Vicki Stanfield și Roderick W. Smith; – disponibilă public la http://www.redhat.com, http: //www.tldp.org;
 10. Instrucţiuni ale M.A.I. nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, actualizate cu Instrucţiunile M.A.I. nr. 10 din 5 februarie 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne (link către https://legislatie.just.ro);
 11. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare (link către portalul  http:/legislatie.just.ro);
 12. Legea nr. 202/2002 – privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările ulterioare (link către portalul  http:/legislatie.just.ro).
 13. Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare (link către portalul http://legislatie.just.ro).
 14. HOTĂRÂRE nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia (link către portalul https://legislatie.just.ro).
 15. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (link către portalul http://legislatie.just.ro).
 16. Constituţia României, republicată (link către portalul  http://legislatie.just.ro).

TEMATICA

 1. Calculatoare personale – arhitectură, componente, caracteristici, periferice, diagnosticare defecte, depanare;
 2. Instalare, configurare şi administrare sisteme de operare Microsoft Windows 10 și 11;
 3. Instalare şi configurare staţii de lucru: sisteme de operare, drivere, aplicaţii;
 4. Instalare şi configurare echipamente periferice: imprimante, scanere, etc.;
 5. Cunoştinţe despre echipamentele de reţea (switch, router);
 6. Instalare, configurare şi utilizare Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook, Publisher);
 7. Instalare, configurare, administrare şi lucrul cu browsere (IE, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera)
 8. Programe de mesagerie electronică (Outlook, Mozilla Thunderbird);
 9. Noţiuni despre securitate electronică (identificare și evitare phishing email, scam email);
 10. Instrucţiuni ale M.A.I. nr. 167 din 30 iulie 2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Administraţiei şi Internelor, actualizate cu Instrucţiunile M.A.I. nr. 10 din 5 februarie 2015 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor nr. 167/2009 privind scoaterea din funcţiune, valorificarea şi casarea bunurilor în unităţile Ministerului Afacerilor Interne, III.”Scoaterea din funcțiune a mijloacelor fixe” și Cap. V. ”Casarea mijloacelor fixe”.
 11. Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, TITLUL III-Personalul contractual din autorităţile şi instituţiile publice, I – Prevederi generale aplicabile personalului contractual din autorităţile şi instituţiile publice, Cap. III – Drepturi şi obligaţii ale personalului contractual din administraţia publică, precum şi răspunderea acestuia;
 12. Legea nr. 202/2002 – privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările ulterioare – II – Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii și Cap. IV – Egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte participarea la luarea deciziei.
 13. Hotărârea Guvernului nr.585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările şi completările ulterioare – Condiţii de păstrare a informaţiilor clasificate;
 14. Hotărârea Guvernului nr. 1.269 din 17 decembrie 2021 privind aprobarea Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 și a documentelor aferente acesteia;
 15. Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
 16. Constituţia României, Titlul II, Capitolul II Drepturile şi libertăţile fundamentale, republicată.

         Candidaţii vor avea în vedere la studierea actelor normative din bibliografie inclusiv republicările, modificările şi completările acestora.

  Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea special creată în acest scop https://bn.prefectura.mai.gov.ro la secţiunea Despre noi- Organizare-Carieră şi la sediul instituţiei.

 Relaţii suplimentare se pot obţine la Compartimentul resurse umane, persoană de contact: doamna Dorina Hartig, inspector superior în cadrul Instituției Prefectului – Județul Bistriţa-Năsăud, Municipiul Bistriţa, Piața Petru Rareș nr.1: tel. 0263/216150 interior 29056, fax 0263/214235 sau e-mail: resurseumane@prefecturabn.ro.

ANUNȚ

       Privind rezultatul final al concursului organizat în data de 06.07.2023, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, se regăsește aici

ANUNȚ

       Privind rezultatul contestației depuse împotriva rezultatului probei interviu la concursul organizat în data de 06.07.2023, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, se regăsește aici

ANUNȚ

     Privind rezultatele punctajelor obţinute la proba interviu de candidaţii înscrişi la concursul organizat în data de 06.07.2023, pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de consilier juridic, se regasesc aici

ANUNȚ

     Privind rezultatele punctajelor obținute la proba scrisă de candidații înscriși la concursul organizat în data de 06.07.2023, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, se regasesc aici

ANUNŢ

       Privind rezultatul selectiei dosarului la concursul ce urmează a fi organizat în data de 06.07.2023, pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de consilier juridic, se regăsește aici.

ANUNŢ

        Având în vedere prevederile art.IV alin.(2) lit.b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.34/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, Instituţia Prefectului-Judeţul Bistriţa-Năsăud organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a  funcţiei publice de execuţie vacante, de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului urmărirea aplicării actelor cu caracter reparatoriu – ID post 359430;

Calendarul de desfășurare a concursului:

  • data publicării anunţului de concurs este 06.06.2023;
  • perioada de depunere a dosarelor de concurs este 06.06.2023-26.06.2023;
  • perioada selecției dosarelor de concurs: în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, respectiv 27.06-03.07.2023.
  • perioada depunerii contestației la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afişării rezultatului selecţiei dosarelor.
  • perioada soluționării contestații la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestaţiilor.
  • proba scrisă, la data de 06 iulie 2023, ora 10.00;
  • proba interviului va avea loc în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise, la sediul instituţiei, doar de către candidații care au obținut la proba scrisă minim 50 puncte.

Concursul se va desfăşura la sediul Instituției Prefectului – Județul Bistrița – Năsăud, municipiul Bistrița, str. Piața Petru Rareș, nr.1, etaj 1, sala 15.

Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Condițiile pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante sunt:

Condiţiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv:

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • este apt din punct de vedere medical să exercite o funcţie publică. Atestarea stării de sănătate se face pe bază de examen medical de specialitate, de către medicul de familie;
 • îndeplineşte condiţiile de studii şi vechime în specialitate prevăzute de lege pentru ocuparea funcţiei publice;
 • îndeplineşte condiţiile specifice, conform fişei postului, pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie sau de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea, amnistia post-condamnatorie sau dezincriminarea faptei;
 • nu le-a fost interzis dreptul de a ocupa o funcţie publică sau de a exercita profesia ori activitatea în executarea căreia a săvârşit fapta, prin hotărâre judecătorească definitivă, în condiţiile legii;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 3 ani;
 • nu a fost lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 • studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă: Domenii de studii (Domeniul fundamental)-Științe sociale, Ramura de științe-Științe juridice, Domeniul de licență-Drept;
 • vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice de minimum 7 ani;
 • alte condiții / competențe – Cunoştinţe Operare, Utilizarea computerului şi organizarea fişierelor – MS Windows, nivel mediu, se dovedeşte prin documente specifice (ex. atestat competențe, certificat ECDL )

Actele solicitate candidaţilor în vederea înscrierii la concurs, sunt:

 1. formularul de înscriere;
 2. curriculum vitae, modelul comun european;
 3. copia actului de identitate;
 4. copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 5. copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului/funcţiei sau pentru exercitarea profesiei;
 6. copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului cu menţiunea: pentru concurs funcţionar public;
 7. cazierul judiciar;
 8. declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverinţa care să ateste lipsa calităţii de lucrător al Securităţii sau colaborator al acesteia, în condiţiile prevăzute de legislaţia specifică.

Modelul orientativ al adeverinței de vechime menționată la pct. 5) este prevăzut în Anexa nr.2D la HG nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici. Adeverinţele care au un alt format trebuie să cuprindă elemente similare celor prevăzute în anexa nr. 2D şi din care să rezulte cel puţin următoarele informaţii: funcţia/funcţiile ocupată/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfăşurării activităţii, vechimea în muncă acumulată, precum şi vechimea în specialitatea studiilor.

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia. Pentru candidaţii cu dizabilităţi, în situaţia solicitării de adaptare rezonabilă, adeverinţa care atestă starea de sănătate trebuie însoţită de copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, emis în condiţiile legii.

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, precum şi copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul “cazier judiciar ” poate fi înlocuit cu o declaraţie pe propria răspundere. În acest caz, candidatul declarat admis la selecţia dosarelor şi care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informaţiilor direct de la autoritatea sau instituţia publică competentă are obligaţia de a complet dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de data şi ora organizării interviului, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

Prin raportare la nevoile individuale, candidatul cu dizabilităţi poate înainta comisiei de concurs, în termenul prevăzut pentru depunerea dosarelor de concurs, propunerea sa privind instrumentele necesare pentru asigurarea accesibilităţii probelor de concurs.

 

Bibliografie și tematică

 

 1. Constituția României, republicată cu tematica Constituţia României, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: Titlul I Principii generale şi Titlul II Drepturile, libertăţile şi îndatoririle fundamentale,Titlul III Autoritățile publice și Titlul VIII Dispoziții finale și tranzitorii;
 2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare: CAPITOLUL I – Principii și definiții CAPITOLUL II – Dispoziţii speciale;
 3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, republicată, cu modificările și completările ulterioare: CAPITOLUL II- Egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi în domeniul muncii;
 4. Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare – Partea a III- a – Partea a IV- a – Partea a V- a cu tematica Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare: – Partea a VI-a – Titlul I – Dispoziţii generale- Titlul II – Statutul funcţionarilor publici: Capitolul I – Dispoziţii generale, Capitolul II – Clasificarea funcţiilor publice. Categorii de funcţionari publici, Capitolul V – Drepturi şi îndatoriri – Partea a III- a – Titlul V- Autoritățile administrației publice locale, – Partea a IV- a – Titlul I – Prefectul şi subprefectul, – Partea a V-a – Titlul I- Exercitarea dreptului de proprietate publică a statului sau a unităților administrativ –teritoriale;
 5. Ordonanţa Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare cu tematica Soluționarea petițiilor potrivit Ordonanţei Guvernului României nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu tematica Procedura privind reconstituirea dreptului de proprietate privată și constituirea terenurilor potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. Hotărârea de Guvern nr. 890/2005, pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, cu modificările și completările ulterioare, cu tematica Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 890/2005;
 8. Legea nr. 165/2013, privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările și completările ulterioare cu tematica Măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, potrivit Legii nr. 165/2013.

Condiţiile de participare la concurs, bibliografia, tematica, atribuţiile prevăzute în fişa postului, precum şi alte date necesare desfăşurării concursului se afişează pe pagina de internet a instituţiei, la secţiunea special creată în acest scop https://bn.prefectura.mai.gov.ro la secţiunea Despre noi- Organizare-Carieră şi la sediul instituţiei, în conformitate  cu prevederile art. 39 alin. (1), (1^1) şi (2) din HG 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare.

Informații suplimentare: Persoana de contact – Hartig Dorina, inspector superior, secretarul comisiei de concurs, telefon: 0263/216150/ int. 29056 şi 29003, fax 0263//214235, e-mail:resurseumane@prefecturabn.ro.

 

ANUNŢ

privind declanșarea unei proceduri de transfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent funcției publice de execuție vacante din cadrul Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud

 

Instituţia Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud cu sediul în mun. Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1, în temeiul art. 502 alin. (1) lit. c) și art. 506 alin. (1) lit. b), alin. (2) alin. (5) și alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, anunță declanșarea procedurii de transfer la cerere pentru ocuparea postului  de execuție vacant de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului financiar contabil, Serviciul financiar contabil, resurse umane, achiziţii, informatic şi administrativ.

DOCUMENTELE NECESARE ȘI DATA LIMITĂ DE DEPUNERE A DOSARULUI

Dosarul de transfer se depune de către persoanele interesate, în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului, respectiv în perioada 24.05-09.06.2023 la sediul Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud din mun. Bistrița, Piața Petru Rareș, nr. 1, la Registratura instituției în intervalul orar 08.00-16.30 (luni-joi) și 08.00-14.00 (vineri), sau prin poștă electronică la adresa de e-mail: resurseumane@prefecturabn.ro și va conține în mod obligatoriu, următoarele documente:

 • cerere de transfer, conform modelului atașat
 • curriculum vitae, modelul comun european;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
 • copia carnetului de muncă şi a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea funcţiei, precum și funcția publică deținută în prezent și gradul profesional, dacă are o sancțiune disciplinară aplicată, care nu a fost radiată în condițiile OUG nr. 57/2019;

Copiile de pe actele mai sus menționate se prezintă fie în formă legalizată, fie însoțite de documentele originale, urmând a se certifica pentru conformitate cu originalul de  către secretarul comisiei. Copiile de pe documentele transmise pe adresa de e-mail mai sus menționată se prezintă însoțite de documentele originale, se certifica pentru conformitate cu originalul de  către secretarul comisiei, la data susținerii interviului.

Procedura de selecție în cazul transferului la cerere  cuprinde următoarele etape:

 • Selecția persoanelor care îndeplinesc condițiile în vederea ocupării postului vacant prin transfer la cerere, pe baza documentelor depuse, se va realiza în data de 12.06.2023. Rezultatele vor fi afișate în data de 13.06.2023;
 • Proba interviu se susține doar de funcționarii publici declarați admiși la selecția dosarelor. Interviul se susține în data de 15.06.2023. Ora și locul interviului se va afișa odată cu rezultatele selecției dosarelor

Termenul limită de depunere a dosarelor cu documentele menționate este 09.06.2023, ora 14.00.

Condițiile specifice pentru ocuparea, prin transfer la cerere a funcției publice vacante:

 • Să ocupe o funcție publică de consilier/expert/inspector/ grad profesional superior;
 • Studii de specialitate:-studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în domeniul economic;
 • Vechime în specialitate necesară: minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

Criterii de evaluare:

 • abilităţi de comunicare
 • capacitatea de analiză şi sinteză
 • abilităţi impuse de funcţie (cunoştinţe de specialitate)
 • motivaţia candidatului
 • comportamentul în situaţii de criză