Legislație aplicabilă publicării

Monitorul oficial, partea I, Nr.534 din 31.05.2022 – Ordonanța de urgență Nr.72 din 30.05.2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 63/2022 privind unele măsuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele măsuri de distribuire a acestuia

Monitorul oficial, partea I, Nr.515 din 25.05.2022 – Legea Parlamentului României Nr.156 din 24.05.2022 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 138/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ și pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului și a Camerei Deputaților, precum și pentru organizarea și funcționarea Autorității Electorale Permanente

Monitorul oficial, partea I, Nr.478 din 13.05.2022 – ordin al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice Nr.323 din 03.05.2022 pentru modificarea și completarea Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunală nr. 65/2007 privind aprobarea Metodologiei de stabilire, ajustare sau modificare a prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare

Monitorul oficial, partea I, Nr.477 din 13.05.2022 – Legea Parlamentului României Nr.134 din 12.05.2022 pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice

Monitorul oficial, partea I, Nr.477 din 13.05.2022 – Legea Parlamentului României Nr.133 din 12.05.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

Monitorul oficial, partea I, Nr.473 din 12.05.2022 –  ordin al Ministerului Educației Nr.3685 din 04.05.2022 pentru modificarea unor acte normative din domeniul educației

Monitorul oficial, partea I, Nr.473 din 12.05.2022 – ordin al Ministerului Finanțelor Nr.1146 din 09.05.2022 privind modificarea Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 1.958/2020 pentru aprobarea Procedurii privind angajarea, lichidarea, ordonanțarea și plata cheltuielilor pentru sumele determinate conform deciziei de plată a sumelor de virat în contul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (F.N.G.C.I.M.M.), emise în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 110/2017 privind Programul de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii — IMM INVEST ROMÂNIA

Monitorul oficial, partea I, Nr.469 din 11.05.2022 – ordin al Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Nr.511 pentru modificarea anexei nr. 1 la Ordinul președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor nr. 35/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Programului acțiunilor de supraveghere, prevenire, control și eradicare a bolilor la animale a celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului, de identificare și înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor și ecvideelor, precum și a Normelor metodologice de aplicare a Programului de supraveghere și control în domeniul siguranței alimentelor

Monitorul oficial, partea I, Nr.412 din 29.04.2022 – Legea Parlamentului României Nr.105 din 20.04.2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă, precum și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice

Monitorul oficial, partea I, Nr.411 din 29.04.2022 – Legea Parlamentului României Nr.119 din 28.04.2022 pentru modificarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Monitorul oficial, partea I, Nr.404 din 27.04.2022 – Hotărârea Ministerului Muncii şi Solidariții Sociale Nr.705 din 20.04.2022 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 36/2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului

Monitorul oficial, partea I, Nr.395 din 21.04.2022 – Hotărârea de Guvern Nr.532 din 21.04.2022 privind modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 315/2022 pentru aprobarea valorii maxime a costurilor aferente cazării în locațiile stabilite de comitetele județene/al municipiului București pentru situații de urgență pentru cetățenii străini sau apatrizii aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și care nu solicită o formă de protecție potrivit Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, precum și pentru alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne

Monitorul oficial, partea I, Nr.366 din 13.04.2022

  • Legea Nr.84 din 12.04.2022 privind modificarea art. III alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare
  • Legea Nr.85 din 12.04.2022 pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, precum și pentru completarea Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local
  • Legea Nr.85 din 12.04.2022 pentru completarea Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și pentru modificarea și completarea Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Monitorul oficial, partea I, Nr.363 din 12.04.2022 – Hotărârea de Guvern Nr. 474 din 06.04.2022 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003

Monitorul oficial, partea I, Nr.359 din 12.04.2022 – Hotărârea de Guvern Nr. 440 din 06.04.2022 pentru aprobarea Strategiei naționale privind incluziunea socială și reducerea sărăciei pentru perioada 2022—2027

Monitorul oficial, partea I, Nr.355 din 11.04.2022 – Ordonanța de urgență Nr. 42 din 08.04.2022 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 27/2022 privind măsurile aplicabile clienților finali din piața de energie electrică și gaze naturale în perioada 1 aprilie 2022—31 martie 2023, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul energiei

Monitorul oficial, partea I, Nr.354 din 11.04.2022

  • Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice Nr.230 din 30.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de ajustare tarifară a  prețurilor/tarifelor pentru serviciile publice de alimentare cu apă și de canalizare, pe baza strategiei de tarifare aferente planului de afaceri
  • Ordin al președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice Nr.231 din 30.03.2022 privind aprobarea Metodologiei de evaluare a modului de implementare a strategiilor de tarifare elaborate în conformitate cu Metodologia de analiză cost-beneficiu pentru investițiile în infrastructura de apă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 677/2017

Monitorul oficial, partea I, Nr.353 din 07.04.2022

  • Hotărârea Senatului Parlamentului României Nr. 33 din 04.04.2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a dispozițiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota și de a candida la alegerile pentru Parlamentul European de către cetățenii Uniunii care își au reședința într-un stat membru și care nu sunt resortisanți ai acestuia (reformare) — COM(2021) 732 final
  • Hotărârea Senatului Parlamentului României Nr. 40 din 04.04.2022 referitoare la propunerea de Directivă a Consiliului de stabilire a dispozițiilor detaliate de exercitare a dreptului de a vota și de a candida la alegerile locale de către cetățenii Uniunii care își au reședința într-un stat membru a cărui cetățenie nu o dețin (reformare) — COM(2021) 733 final

Monitorul oficial, partea I, Nr.344 din 07.04.2022 – Ordonanța de urgență Nr. 38 din 06.04.2022 pentru modificarea și completarea unor acte normative în vederea eficientizării gestionării deșeurilor

Monitorul oficial, partea I, Nr.341 din 07.04.2022 – ordin al Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei  Nr. 61 din 30.03.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea licențelor în domeniul serviciului public de alimentare cu energie termică

Monitorul oficial, partea I, Nr.340 din 07.04.2022

  • Ordonanța de urgență Nr. 35 din 06.04.2022 pentru aprobarea măsurilor necesare realizării campaniei naționale de împădurire și reîmpădurire prevăzute în Planul național de redresare și reziliență
  • Ordonanța de urgență Nr. 36 din 06.04.2022 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și Belarusului
  • Hotărârea de Guvern Nr. 466 din 06.04.2022 privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, instituției prefectului din județele Alba, Arad, Argeș, Bistrița-Năsăud, Dolj, Hunedoara, Teleorman și Timiș pentru organizarea centrelor de evaluare, respectiv a unui centru de screening ambulatoriu, asigurarea asistenței medicale, precum și pentru organizarea triajului epidemiologic al pacienților infectați cu COVID-19

Monitorul oficial, partea I, Nr.338 din 06.04.2022 – Hotărârea de Guvern Nr.1048/2006 (republicată) privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă privind aprobarea unor programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice

Monitorul oficial, partea I, Nr.337 din 06.04.2022 – Hotărârea de Guvern Nr.435 din 30.03.2022 privind aprobarea unor programe de interes național pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice