Comunicat de presă – Constituire Grup de lucru pentru derularea SNSPVPA – 13.10.2020

A fost constituit Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.P.V.P.A. la nivelul județului Bistrița-Năsăud!

Luarea de măsuri pentru reducerea impactului socio-economic pe care epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 o poate avea în perioada imediat următoare, cu efect pe termen scurt, mediu şi lung asupra grupurilor vulnerabile,  este una din prioritățile Guvernului României, care a aprobat Schema națională de sprijin pentru persoanele vârstnice și pentru persoanele fără adăpost (SNSPVPA), prin acordarea de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde.

Conform analizelor efectuate, una dintre cele mai afectate categorii de persoane  vizează vârstnicii de 75 ani împliniţi, sau peste această vârstă, fără sprijin material, cu venituri la nivelul indemnizaţiei sociale pentru pensionari (800 lei), pentru care sunt necesare, pe de o parte, servicii sociale de sprijin la domiciliu, iar, pe de altă parte, de sprijin constând mai ales în asigurarea de mese calde pentru a evita manifestarea riscului de sărăcie extremă în rândul populaţiei.

O  altă categorie de persoane afectată în mod direct de epidemia de coronavirus SARS-CoV-2 este reprezentată de persoanele fără adăpost care se află în risc de sărăcie extremă şi care reprezintă o categorie socială extrem de vulnerabilă pentru răspândirea acestui coronavirus.

Prin Ordonanța de Urgență nr. 115/2020 au fost stabilite măsurile  necesare pentru implementarea acestei scheme de sprijin iar coordonator al programului a fost împuternicit Ministerul Fondurilor Europene. Potrivit acesteia, autorităţile administraţiei publice locale, prin reprezentant, identifică, întocmesc şi îşi asumă listele cu destinatarii finali, cu evidenţierea separată a acestora având sprijinul Casei Județene de Pensii.

La nivel județean, prin ordin de prefect, a fost constituit Grupul de lucru pentru derularea S.N.S.P.V.P.A din care fac parte reprezentanţii instituţiei prefectului, ai casei județene de pensii, ai direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, ai direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum și ai agenției județene pentru plăți și inspecție socială.

Rolul grupului de lucru:

Grupul de lucru îndeplinește atribuțiile legate de centralizarea datelor de la nivelul primăriilor și transmiterea acestora către MFE, realizarea, prin sondaj, a unor misiuni de control referitoare la eligibilitatea persoanelor care se regăsesc pe liste, soluţionarea reclamaţiilor privind siguranţa şi calitatea meselor calde distribuite prin program precum și alte sesizări cu privire la derularea programului.

De știut:

  • Lista persoanelor beneficiare se actualizează lunar și se comunică MFE.
  • Conform datelor deținute la nivelul județului Bistrița-Năsăud există un număr de circa 4881 de potențiali beneficiari ai acestei scheme de sprijin.
  • Valoarea nominală a unui tichet social pe suport electronic pentru masă caldă pentru destinatarii finali în cadrul S.N.S.P.V.P.A. este de 180 de lei/lună.

În prezent, Ministerul Fondurilor Europene asigură organizarea şi derularea procedurilor de achiziţie publică pentru selectarea operatorului/operatorilor economic/economici în vederea emiterii tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde, în conformitate cu  prevederile legale.

După semnarea contractelor, unitatea emitentă de tichete sociale pe suport electronic pentru mese calde are obligaţia ca odată cu emiterea acestora să asigure măsurile necesare pentru ca destinatarii finali să poată identifica şi cunoaşte reţeaua de unităţi afiliate care servesc masă caldă pe raza localităţii de domiciliu sau reşedinţă ai acestora ori în a căror evidenţă a administraţiilor publice locale se află.

Cancelaria Prefectului