Comunicat de presă – 30.08.2021

Referitor la situația apărută în comuna Telciu, Instituția Prefectului județul Bistrița-Năsăud a luat act de apariția în presă a informației conform căreia „Locuitorii din Telciu cer demiterea prin referendum a primarului Sever Mureșan”.

Până la această oră nu a fost depusă la registratura instituției nicio cerere pentru organizarea unui referendum pentru încetarea mandatului primarului comunei Telciu.

Apreciem că un asemenea demers poate fi făcut doar în condițiile și cu stricta respectare a art. 162 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare:

„ART. 162

*Încetarea mandatului în urma referendumului*

(1) Mandatul primarului încetează ca urmare a rezultatului unui referendum local având ca obiect demiterea acestuia, conform procedurii prevăzute la art. 144 şi 145, care se aplică în mod corespunzător.

(2) Referendumul pentru încetarea mandatului primarului se organizează *ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de locuitorii comunei,* oraşului sau municipiului, ca urmare a nesocotirii de către acesta a intereselor generale ale colectivităţii locale sau a neexercitării atribuţiilor ce îi revin, potrivit legii, inclusiv a celor pe care le exercită ca reprezentant al statului.

(3) Cererea cuprinde *motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătură olografă* ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

(4) Organizarea referendumului trebuie să fie solicitată, în scris, de *cel puţin 25%* dintre locuitorii cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Acest procent trebuie să fie realizat *în fiecare dintre localităţile componente ale comunei* , oraşului sau municipiului.” (s.n.)

De asemenea, relevante în privința informației apărute în presă sunt articolele 144 și 145 din Codul administrativ:

“ART. 144

*Referendumul local*

(1) Consiliul local poate fi dizolvat prin referendum local, organizat în condiţiile legii. Referendumul se organizează *ca urmare a cererii adresate în acest sens prefectului de cel puţin 25% din numărul cetăţenilor cu drept de vot* înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială.

(2) Cererea cuprinde *motivele ce au stat la baza acesteia, numele şi prenumele, data şi locul naşterii, seria şi numărul buletinului sau ale cărţii de identitate şi semnătura olografă* ale cetăţenilor care au solicitat organizarea referendumului.

ART. 145

*Organizarea referendumului local*

(1) Cheltuielile pentru organizarea referendumului local se suportă din bugetul unităţii administrativ-teritoriale.

(2) Referendumul local este organizat de către o comisie numită prin ordin al prefectului, compusă dintr-un reprezentant al prefectului, câte un reprezentant al primarului, al consiliului local şi al consiliului judeţean şi un judecător de la judecătoria în a cărei rază teritorială se află unitatea administrativ-teritorială în cauză. Secretariatul comisiei este asigurat de instituţia prefectului.

(3) Referendumul local este valabil dacă s-au prezentat la urne cel puţin 30% din numărul total al locuitorilor cu drept de vot înscrişi în Registrul electoral cu domiciliul sau reşedinţa în unitatea administrativ-teritorială. Activitatea consiliului local încetează înainte de termen dacă s-au pronunţat în acest sens cel puţin jumătate plus unu din numărul total al voturilor valabil exprimate, iar rezultatul referendumului a fost validat în condiţiile legii.” (s.n.)

Instituția Prefectului este deschisă solicitărilor cetățenilor, dar acestea trebuie să respecte prevederile legale.